Nhằm đảm bảo việc triển khai các dự án cung cấp các giải pháp quản lý doanh nghiệp của Vitranet24 diễn ra đúng hạn và chuyển giao sản phẩm phù hợp tới mỗi khách hàng, các chuyên gia triển khai dự án của chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu sau trong quá trình thực hiện.

Mục tiêu triển khai

• Đảm bảo sự trải nghiệm và ứng dụng tốt nhất các tính năng của Bitrix24 vào vận hành doanh nghiệp.

• Mang lại hiệu quả trong công tác quản lý và giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.

• Đảm bảo việc phát triển và nâng cấp tính năng tùy theo nhu cầu, ứng dụng của doanh nghiệp.

Các giai đoạn triển khai

Dự án triển khai giải pháp Bitrix24 thông thường được đề xuất chia làm 4 giai đoạn, quý khách có thể triển khai từng giai đoạn một hoặc triển khai đồng bộ cả 4 giai đoạn tùy vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Cung cấp bản quyền và chuyển giao công nghệ (Dự kiến 40 ngày làm việc)

1.1 Cài đặt và cấu hình hệ thống, cấu hình và đào tạo sử dụng các chức năng cơ bản, hay dùng.
1.2 Đào tạo và tạo các quy trình nghiệp vụ chuyên dụng làm mẫu cho doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Tư vấn các phương pháp đảm bảo các mục tiêu quản lý trong quá trình vận hành, khai thác Bitrix24

Giai đoạn 3: Xây dựng và tích hợp các tính năng mới chưa có trong hệ thống Bitrix24, cần thiết trong quá trình vận hành.

Giai đoạn 4: Tích hợp với các phần mềm bên ngoài đề xuất. Tích hợp điện thoại (Call IP) trong quản lý bán hàng. Tiếp tục bổ sung xây dựng các chức năng phức tạp nâng cao theo yêu cầu.trien-khai