Chuyên gia Phan Anh Linh
Phụ trách bộ phận Tư vấn. 

Kinh nghiệm:

10 năm kinh nghiệm tư vấn, xây dựng các hệ thống quản lý 
cho tổ chức, doanh nghiệp.
Chuyên gia Đào Ngọc Mạnh
Phụ trách bộ phận R&D

Kinh nghiệm:

12 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển giải pháp web. 
10 năm kinh nghiệm Bitrix24. 
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung
Phụ trách Bộ phận Giải pháp.

Kinh nghiệm:

12 kinh nghiệm thiết kế giải pháp ứng dụng Web
10 kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Phụ trách Bộ phận Công nghệ.

Kinh nghiệm:

12 kinh nghiệm phát triển Web, Mobile App.
7 năm kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Ứng Bảo Ngọc
Phụ trách Bộ phận Công nghệ.

Kinh nghiệm:

8 kinh nghiệm phát triển Web, 7 năm kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Thanh Minh
Chuyên gia Công nghệ.

Kinh nghiệm:

12 năm kinh nghiệm phát triển Web
7 năm kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Phùng Duy Toàn
Chuyên gia Giải pháp.

Kinh nghiệm:

12 kinh nghiệm xây dựng giải pháp ứng dụng Web
Chuyên gia Trần Ngọc Bảo
Chuyên gia triển khai.

Kinh nghiệm:

5 năm triển khai và đào tạo Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Đức Hoàng
Chuyên gia Tư vấn. 

Kinh nghiệm:

5 năm kinh nghiệm tư vấn Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng
 Chuyên gia Tư vấn.

Kinh nghiệm:

3 năm kinh nghiệm tư vấn Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phụ trách bộ phận Marketing

Kinh nghiệm:

4 năm kinh nghiệm Tư vấn các hệ thống web và marketing
4 năm kinh nghiệm Tư vấn Bitrix24