Tin dự án

Digitexx chọn công nghệ quản lý Bitrix24 do Vitranet24 cung cấp để đưa vào ứng dụng và nâng cao hiệu quả quản lý, giao tiếp và tự động hóa công việc tại đơn vị.
29/10/2019  |  Tin dự án
Vineco đã áp dụng giải pháp của Vitranet24 từ năm 2018, lấy công nghệ Bitrix24 làm nền tảng để cải thiện và tự động hóa các quy trình sản xuất và kinh doanh của...
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 đã sử dụng công nghệ Bitrix24 để thực hiện quản lý chăm sóc khách hàng - CRM cho toàn bộ hệ thống bán lẻ VRB. Năm 2019, hai đơn vị tiếp tục hợp tác để...
29/10/2019  |  Tin dự án
Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Việt Nam đã áp dụng giải pháp quản lý doanh nghiệp Bitrix24 từ năm 2015.
29/10/2019  |  Tin dự án
An Phú Gia triển khai Bitrix24 với các hạng mục sau: Mua bản quyền cài đặt tối ưu hệ thống. Triển khai môi trường tương tác giao tiếp trong toàn công ty. Triển khai CRM...
29/10/2019  |  Tin dự án
Nếu bạn đang xem xét việc mua phiên bản Bitrix24 On-Premise thì...
Tên lửa nhiên liệu plasma chế tạo bằng vật liệu tự sửa chữa có tuổi...
Mặc dù trình độ phát triển giữa EU và các nước ngoài...