Hỗ trợ kỹ thuật, Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm

 
Gói hỗ trợ kỹ thuật cơ bản
Mô tả: Hỗ trợ xử lý các sự cố khi hệ thống Bitrix24 bên khách hàng có vấn đề; nâng cấp hệ thống khi có phiên bản mới.
Gói hỗ trợ kỹ thuật nâng cao
Mô tả: Hỗ trợ xử lý cấu hình các chức năng hệ thống
Gói hỗ trợ kỹ thuật cao cấp
Mô tả: Hỗ trợ xử lý các sự cố khi hệ thống bên khách hàng có vấn đề; đào tạo sử dụng; nâng cấp hệ thống khi có phiên bản mới.